AFSPRAAK MAKEN

WAAROM NAAR DE OSTEOPAAT?

Corona virus 

Belangrijke informatie m.b.t. maatregelen Coronavirus                                                                        Nederlands (English below)

Beste patiënt(e),

Wij zijn weer open vanaf 11 mei. Wij verzoeken u vriendelijk deze onderstaande tekst goed te lezen.

Osteopathie Sassen heeft diverse aanpassingen gedaan zodat we veilig te werk kunnen gaan, tevens werken we met een strikte leidraad voor de veiligheid van u en de osteopaat:

Stap 1:

Wanneer mag een afspraak geen doorgang vinden? Heeft u één of meerdere symptomen uit deze onderstaande lijst? Let op: heeft iemand uit uw gezin verhoging en/of koorts of Corona dan kan de afspraak helaas ook niet door gaan!  Ga dan door naar stap 2. Heeft u geen symptomen ga dan door naar stap 3. 

Symptomen Covid-19/Corona gerelateerd:

o – (neus)verkoudheid

o –  hoesten

o –  kuchen of niezen

o –  loopneus

o –  keelpijn

o –  verhoging (= tot 38 graden) of koorts

o –  kortademigheid

o –  hoofdpijn

o –  branderige ogen

o –  reuk- en/of smaakverlies

o –  moeheid

o –  je ziek voelen en/of diarree.

o –  recent (huiselijk) contact gehad met bewezen covid-19 patiënten

Stap 2: 

  • Heeft u één van bovengenoemde klachten, dan kan er geen osteopathische behandeling plaatsvinden. Dan moet u eerst 24 uur klacht vrij zijn, de osteopaat zal met u een nieuwe afspraak inplannen. Let op: heeft iemand uit uw gezin koorts of verhoging ook dan dient u de afspraak te verzetten, en moet volgens de richtlijnen van het RIVM het gehele gezin thuis blijven tot ieder klachtenvrij is.
  • Mocht u of één van uw gezinsleden Corona hebben? Dan dient het gehele gezin 14 dagen in quarantaine te verblijven, daarna kan er weer een afspraak gemaakt worden.

Stap 3:

  • Heeft u geen van bovenstaande klachten, dan gaat uw afspraak met de osteopaat gewoon door. Let op: als u iemand meeneemt naar de afspraak, mag die persoon ook niet één van de bovenstaande klachten hebben. We hebben voorkeur aan het feit dat u alleen naar de afspraak komt.
  • U dient de avond en de ochtend voor uw behandeling uw temperatuur op te meten. Bij binnenkomst in de praktijk zal de osteopaat u vragen naar uw temperatuur.
  • De osteopaat opent en sluit alle deuren voor u.
  • Er wordt helaas geen hand meer gegeven bij binnenkomst of weggaan.
  • U dient bij binnenkomst uw handen te wassen: er staat in de praktijk zeep voor uw klaar en papieren doekjes.
  • Bij een behandeling wordt het volgende beleid gehanteerd: ik draag een schort, bril, handschoenen en mondmasker als u binnen de risicogroep valt of als u dat wilt.
  • Voor de osteopaat geldt hetzelfde; mocht hij één van bovenstaande symptomen hebben, dan zal hij de afspraak verplaatsen tot hij 24 uur klachten vrij is.

Heeft u vragen?

U kunt altijd naar de praktijk bellen –  085-4899931  of mailen info@osteopathiesassen.nl

Kijkt u voor algemene informatie en adviezen op de website van het RIVM.

Dit bericht is onder meer gebaseerd op de door het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgeschreven maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Osteopathie Sassen

Important information related to coronavirus measures.                                                                                                  English

Dear Patient,

We kindly ask you to read this text below carefully 

Osteopathie Sassen has made various adjustments so that we can work safely, we also work with strict guidelines for the safety of you and the osteopath 

Step 1:  

When should an appointment not go ahead? Do you have one or more symptoms from this list below? Note: if someone in your family has an increase and / or a fever or Corona, then unfortunately the appointment cannot go on! Then go to step 2. If you have no symptoms go to step 3.  

Symptoms Covid-19 / Corona related 

o – (nose) cold  

ocoughing  

ocoughing or sneezing  

orunny nose  

osore throat  

oincrease (= up to 38 degrees) or fever  

oshortness of breath  

oheadache  

oburning eyes  

oloss of smell and / or taste  

ofatigue  

o – feeling sick and / or diarrhea 

o – had recent (domestic) contact with proven covid-19 patients
 

Step 2:  

If you have one of the above complaints, no osteopathic treatment can take place. Then you must first be free for 24 hours, the osteopath will schedule a new appointment with you. Please note: if someone in your family also has a fever or an increase, you must reschedule the appointment, and according to the guidelines of the RIVM, the entire family must stay at home until everyone is free of complaints 

Should you or one of your family members have Corona? Then the entire family must stay in quarantine for 14 days, after which an appointment can be made again 

 Step 3:  

If you do not have any of the above complaints, your appointment with the osteopath will continue. Note: if you bring someone to the appointment, that person may not have any of the above complaints either. We prefer the fact that you only come to the appointment. You should measure your temperature in the evening and the morning before your treatment. Upon entering the practice, the osteopath will ask you about your temperature. The osteopath opens and closes all doors for you. Unfortunately, no more hands are given when entering or leaving. You must wash your hands upon entering: in practice there is soap for you and paper towels. The following policy is applied during treatment: I wear an apron, glasses, gloves and mouth mask if you fall within the risk group or if you want to. The same applies to the osteopath; if he has any of the above symptoms, he will move the appointment until he is free of complaints for 24 hours 

 

Do you have questions? You can always call the practice 085-4899931 or email info@osteopathiesassen.nl  

For general information and advice, visit the RIVM website. This report is based, among other things, on the measures prescribed by RIVM and the Ministry of Health, Welfare and Sport. 
Thank you for your understanding 

Kind regards,   

Osteopathy Sassen 

Heeft u klachten als nekklachten, rugpijn, stuitklachten, buikklachten, hoofdpijn, migraine, zwangerschapsklachten, zwangerschapswens, vruchtbaarheidsklachten, overgangsklachten, hyperventilatie of burn-outklachten? Of heeft je baby slaapproblemen, voorkeurshouding, huilbuien, darmkrampjes of reflux? Dan ben je bij Osteopathie Sassen aan het juiste adres.

Osteopathie Sassen helpt mensen bij het herstellen van fysieke klachten.

Als osteopaat ga ik uit van het zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam. Alles in het lichaam moet kunnen bewegen om optimaal te kunnen functioneren en te kunnen herstellen. Door het op zoek te gaan naar bewegingsverlies in het lichaam en deze te behandelen wordt de balans in het lichaam teruggebracht.

De kracht van osteopathie is dat het kijkt naar de onderliggende oorzaak van een klacht. Het lichaam wordt als een totaalsysteem bekeken, met aandacht voor de wervelkolom, het bekken, de schedel, organen, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel. Osteopathie is geen vorm van fysiotherapie.

Voor meer informatie over wat osteopathie inhoudt kunt u hier verder lezen

Over Osteopathie

Zwangerschap

Moeder en kind

VOOR WIE? VOOR IEDEREEN!

Osteopathie voor baby’s & peuters

Osteopathie voor kinderen

Osteopathie voor volwassenen

Osteopathie voor zwangeren